Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů
 3. Rozsah osobních údajů a jejich získávání
 4. Účel zpracování
 5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
 6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 7. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

1. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webové stránky www.mindfulstyle.cz a FB stránky Mindful STYLE, odběrateli novinek a zájemci o mé produkty a služby.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

2. Správce osobních údajů

Kristýna Novotná (dále jen „Správce“), IČO: 76015874

Kontaktní e-mail: kristyna@mindfulstyle.cz.

3. Rozsah osobních údajů a jejich získávání

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů:

 • vyplněním některého z formulářů na webové stránce,
 • napsáním komentáře na webové stránce,
 • uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na webové stránce,
 • poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem. Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie „běžných osobních údajů“:
Jméno, příjmení, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách.

4. Účel zpracování

Přímý marketing – rozesílání newsletterů

Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se tématu všímavého způsobu života. Newslettery zasílám pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, nezbytně potřebuji k plnění Kupní smlouvy.

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing – FB messenger

Pokud kontaktujete mou FB stránku prostřednictvím Messengeru, požádám vás o souhlas se zasíláním zpráv s tématikou týkající se všímavého způsobu života. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budu posílat tyto zprávy po dobu 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání těchto zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo “STOP” a další zprávy ode mě vám na Messenger již chodit nebudou.

Ukládání a zpracování tzv. cookies
Údaje o vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem zařízení. Slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém zařízení smazat.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.Aktuální seznam zpracovatelů:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F (webové služby poskytované společností Facebook)
 • SimpleShop, Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755. (aplikace pro komunikaci, web, prodej a fakturaci)
 • Wedos Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, ČR, IČ: 28115708 (hosting webu)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (statistika návštěvnosti)
 • ManyChat, INC.220 Golden Oak DR, Portola Valley, CA, 94028, USA (komunikace přes FB messenger)
 • Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání elektronických produktů)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

7. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu kristyna@mindfulstyle.cz. Zprávou na tento e-mail můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšu v článku 7. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 1. 6. 2019.